Monthly Archives: Tháng Hai 2024

Giải nghĩa Căn cước và Thẻ căn cước

Trong tiếng Việt, căn cước là từ đa nghĩa chứ không có nghĩa duy nhất dùng trong thuật ngữ “Thẻ căn cước”, ví dụ: “Rễ sinh ra; có căn cước vững bền” (Đại Nam Quấc âm tự vị, 1895). Căn cước trong câu trên có nghĩa là “gốc, chân đứng”. Đây là từ ghép có nguồn gốc từ […]