Cách tạo hiệu ứng chữ Retro trong Adobe Photoshop

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo gradient fill bằng cách sử dụng màu sắc Colors #aad1cf bên trái và #3accc7 ở bên phải, thay đổi phong cách Style thành Radial và Scale thành 200 và đánh dấu vào ô Dither.

Bước 2
Thêm một layer Pattern Fill, cài đặt Pattern thành texturetastic gray và thay đổi Blend Mode của layer đó thành Linear Burn.


Bước 3
Tạo văn bản bằng cách sử dụng font Mon Cheri và thay đổi màu sắc Color để #f65252 và kích thước Size là 250 pt.

Nhân đôi layer văn bản đó.


Bước 4

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng một hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt này:

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Distance: 10
 • Spread: 100
 • Size: 5


Step 5
Nhấp chuột phải vào style layer và chọn Convert to Smart Object. Điều này về cơ bản sẽ tạo ra lớp 3D đùn lên.


Step 6
Nhấp đúp vào các lớp Smart Object để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Bevel and Embossới các cài đặt này:

 

 

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 18
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 149
 • Altitude: 58
 • Chọn Anti-aliased


Thêm một Contour với các cài đặt này:

 

 

 • Contour: Log
 • Chọn hộp Anti-aliased
 • Range: 100%


Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #383838
 • Opacity: 15%
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: -77
 • Distance: 10
 • Size: 1


Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 16


Thêm một lớp Color Overlay với các cài đặt này:

 

 

 • Color: #d8d8d8


Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #010101
 • Opacity: 15%
 • Distance: 5
 • Size: 3


Thêm một Drop Shadow khác với các cài đặt này:

 

 

 • Color: #010101
 • Opacity: 25%
 • Distance: 15
 • Size: 1


Thêm một Drop Shadow thứ ba với các cài đặt này:

 

 

 • Color: #010101
 • Opacity: 10%
 • Distance: 25
 • Size: 20


Điều này sẽ tạo ra phong cách 3D


Bước 7
Nhấp đúp vào lớp văn bản sao chép để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 

 

 • Size: 3
 • Color: #ffffff


Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #383838
 • Opacity: 50%
 • Distance: 2
 • Choke: 50
 • Size: 1


Thêm một Pattern Overlay với các cài đặt này:

 

 

 • Blend Mode: Divide
 • Pattern: Pattern 11 (từ bộ 20 Repeatable Pixel Patterns)


Điều này sẽ phong cách văn bản chính.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *